به صفحه اطلاع رسانی شبکه Iranian Web Man خوش آمدید - این شبکه با زیرساخت سیسکو فقط در کشور ایران و اینترنت/اینترانت/شباب ایران سرویس دهی مینماید
میتوانید مشکلات و موارد مربوط با شبکه را به ایمیل abuse@iranianwebman.ir ارسال نمائید - رسیدگی بین 1 الی 48 ساعت میباشد
ارتباط با مدیریت شبکه وب ایرانی info@iranianwebman.ir